Contact Details


Frankston Primary School

Davey Street,
Frankston, 3199


Telephone: (03) 9783 3769 
Fax:
 (03) 9781 4402 
Email: frankston.ps@edumail.vic.gov.au